សួស្តី / Welcome

ជ្រើសរើសភាសារ​ / SELECT LANGUAGE

ខ្មែរ

គោលបំណងនែគេហទំព័រនេះ គឺដើម្បីចែកចាយមិត្តភ័ក្តទាំងគ្នានូវកម្មវិធីសម្រាប់កំព្យូទ័រ​ ក៏ដូចជាព័ត៏មាន​សំខាន់ៗមួយចំនួន ទីកន្លែលកម្សាន្ត​សម្រាប់លោកអ្នកចង់សម្រាកចិត្តលម្ហែអារម្មរណ៍ និង អត្តបទដកស្រង់ ដែលបានដាក់បញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រមួយនេះ។​ ខ្ញុំបាទនឹងខិតខំស្វែងរកនូវកម្មវិធីដទៃៗទៀត សម្រាប់ចែករំលែកដល់មិត្ត បងប្រុស បងស្រី​ ជាទីរាប់អាន។​ ចំពោះការគាំទ្ររបស់លោកអ្នក គឺជាមោទនភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់ខ្ញុំបាទ។​ សូមអគុណ!

English

the purpose of this blog is to provide computer’s software, useful information, resort places for people who have free time and prefer to relax and some articles, which were posted in this blog. We will try to look for useful software and information for sharing to all of you. Your kind support to my blog is much appreciated. Thanks a lot!